Loading...
Share this Job

Operator, Depot (BCP)

PTTEP Services Limited
Job Purpose

รับผิดชอบสำหรับทำกิจกรรมและการดำเนินงานตามปกติประจำวัน และรับผิดชอบในการสนับสนุนทุกกิจกรรมทางด้านธุรกิจ
ตามที่บริษัทฯกำหนด โดยกิจกรรมทัง้หมดจะดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐาน SSHE

Key Accountabilities

- จัดทำแผนรายวันสำหรับดำเนินการรับ-ส่งน้ำมันดิบจากพื้นที่ผลิตของบริษัทฯสู่โรงกลั่นน้ำมันบางจาก
- ตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันดิบตามข้อกำหนดก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า
- ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อลด ROB ในรถบรรทุกน้ำมันดิบ
- ตรวจสอบอุปกรณ์มาตรวัดน้ำมันดิบและอุปกรณ์ของบริษัทฯ ทัั้งหมดในพื้นที่ปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยการติดตามแผนงานซ่อมบำรุงตามกำหนดการ (PM Plan)
- ดำเนินการสอบเทียบมาตรวัดน้ำมันดิบให้ตรงตามวันเวลาที่กำหนด
- ตรวจสอบและรายงานการเดินทางและจำนวนการขนส่งของรถบรรทุกน้ำมันดิบประจำวันต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมทัั้งหมดที่ดำเนินการในพืื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
- ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยตามแผนประจำปี (SSHE Year Plan)
- เข้าร่วมและสนับสนุนการประชุม SSHE, CONTRACTORS เป็นประจำทุกเดือน
- สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินประจำปีกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สร้างความมั่นใจให้พนักงานทุกคนในพื้นที่ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทความรับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- นำการพูดคุยด้านความปลอดภัยการสังเกตความปลอดภัยไปสื่อสารและให้คำแนะนำกับผู้เกี่ยวข้อง
- เป็นตัวแทนของ บริษัทฯ ในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่หลัก และสาธารณชนที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมทัั้งหมดของ บริษัทฯ ตามที่ต้องการ

Professional Knowledge & Experiences

- อนุปริญญาด้านเทคนิค
- ประสบการณ์ 5 ปี ในอุตสาหกรรมน้ำมันหรือที่คล้ายกัน
- เขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้
- สามารถขับรถยนต์ได้
- มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating procedures)
- มีความรู้ด้านปฏิบัติการของระบบและอุปกรณ์ (Plant and equipment)
- มีทักษะพื้นฐานในการบำรุงรักษาเบื้องต้น (First line maintenance)
- มีความรู้ทางด้าน SSHE ทักษะเกี่ยวกับการรับมือเหตุฉุกเฉิน / การดับเพลิง ( SSHE and emergency response)

Job End Results

- อุปกรณ์และระบบได้รับการบำรุงรักษาและทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
- ผลิตภัณฑ์นำ้ มันดิบถูกตรวจสอบตรงตามความต้องการของลูกค้า
- มาตรวัดนำ้ มันดิบดำเนินการสอบเทียบตรงตามวันเวลาที่กำหนด
- ทุกกิจกรรมดำเนินการตามขัน้ ตอนและมาตรฐานของบริษัททางด้าน SSHE และตรงเป้าหมายตาม KPI
- มั่นใจในความพึงพอใจของลูกค้า / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรักษาสถิติทางด้าน SSHE ที่ดีที่สุด